Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Internetbestellen.nl

De website Internetbestellen.nl, en overige websites die doorlinken naar Internetbestellen.nl en de ondersteunende diensten door Nedconcepts

Contractant

Degene die een contract af wil sluiten via Internetbestellen.nl met één van de deelnemende Internet Service Providers en/of -networkoperators, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Internet Service Provider en/of internet-networkoperator

Degene met wie de contractant na tussenkomst van Internetbestellen.nl een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of -networkoperator van toepassing zijn.

Overeenkomst

De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door Internetbestellen.nl één of meer diensten worden verricht;

Diensten

De door Internetbestellen.nl te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en leveranciers, verkoop van en andere breedbanddiensten en verkoop van hardware en overige producten.

Zaken

De bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de providers en deze provider door Internetbestellen.nl.

Artikel 2: Onderwerp

Internetbestellen.nl verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen als dan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Artikel 3: Bepalingen

1. Door gebruik te maken van de diensten van Internetbestellen.nl verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Internetbestellen.nl niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

2. De dienstverlening van Internetbestellen.nl aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende Internet Service Providers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de Internet Service Provider. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via Internetbestellen.nl aangevraagde abonnement bij de Internet Service Provider is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen Internetbestellen.nl en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door Internetbestellen.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van Internetbestellen.nl.

Artikel 4: Medewerking door de contractant

1. De contractant zal voor zover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Internetbestellen.nl verstrekken, aan werknemers van Internetbestellen.nl of aan door Internetbestellen.nl ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat Internetbestellen.nl haar diensten naar behoren kan verlenen.

2. De werknemers van Internetbestellen.nl of van de door Internetbestellen.nl ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Internetbestellen.nl aanwendt bij het verrichten van de dienst.

2. De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Internetbestellen.nl vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Internetbestellen.nl. De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

3. Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van Internetbestellen.nl op de hoogte te stellen. De contractant dient Internetbestellen.nl terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle op Internetbestellen.nl vermelde tarieven zijn afkomstig van de networkoperators en de deelnemende Internet Service Providers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de Internet Service Provider daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met Internetbestellen.nl, contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. Internetbestellen.nl zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: Beschikbaarheid van diensten

Alle zoekresultaten op Internetbestellen.nl zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database van de networkoperators en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. Internetbestellen.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij Internetbestellen.nl aangezien Internetbestellen.nl zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van Internetbestellen.nl zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Artikel 9: Betaling

1. De Internet Service Provider en/of de -networkoperator brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door Internet Service Provider en/of de -networkoperator aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de Internet Service Provider en/of de -networkoperator worden verwerkt zonder tussenkomst van Internetbestellen.nl. Internetbestellen.nl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de Internet Service Provider en/of de -networkoperator en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.

2. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de Internet Service Provider en/of de -networkoperator hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Indien de contractant verhuist en/of zijn/haar nota-adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf-, of vestigingsplaats en/of zijn nieuwe nota-adres schriftelijk aan de Internet Service Provider en/of de -networkoperator mee te delen. Deze informatie dient rechtstreeks met de Internet Service Provider en/of de -networkoperator gecommuniceerd te worden zonder tussenkomst van Internetbestellen.nl.

Artikel 10: De overeenkomst

1. De overeenkomst tussen contractant en Internetbestellen.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en Internetbestellen.nl wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde -abonnementen van contractant bij de betreffende Internet Service Provider en/of -networkoperator automatisch beëindigd

2. De overeenkomst tussen contractant en de Internet Service Provider en/of -networkoperator wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Internet Service Provider en/of -networkoperator wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend telkens met één jaar verlengd, tenzij anders is overeengekomen.

3. De Internet Service Provider en/of -networkoperators en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door Internetbestellen.nl verstrekte algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of -networkoperator bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings)termijn tenzij:

– met de contractant anders is overeengekomen;
– zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.

3. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de Internet Service Provider en/of -networkoperator met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Internetbestellen.nl verstrekte algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of -networkoperator, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

– surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
– in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Internetbestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van Internetbestellen.nl bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

2. De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Internetbestellen.nl vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 13: Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 14: Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Nedconcepts BV. Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina.

Artikel 15: Slotbepaling

1. Internetbestellen.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

2. Indien Internetbestellen.nl de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Internetbestellen.nl de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden als dan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

3. Met betrekking tot algemene voorwaarden van Internet Service Providers en/of -networkoperators:

– Internet Service Provider en/of -networkoperator kan zonder tussenkomst van Internetbestellen.nl haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, Internetbestellen.nl heeft geen invloed op beslissingen van Internet Service Provider en/of -networkoperator en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;

– Indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Internet Service Provider en/of -networkoperator niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Internet Service Provider en/of -networkoperator indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of -networkoperator waarmee contractant een overeenkomst aangaat;

– Opzeggen dient te gebeuren bij de Internet Service Provider en/of -networkoperator volgens de in de algemene voorwaarden van Internet Service Provider en/of -networkoperator vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Internet Service Provider en/of -networkoperator dient niet bij Internetbestellen.nl te worden ingediend.

4. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

5. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.